Jak działamy

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.

Cel Stowarzyszenia realizowany jest poprzez podejmowanie działalności:

 • ewangelizacyjnej
 • medialnej
 • charytatywnej
 • w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • w zakresie rozwoju i integracji społeczności lokalnych
 • w zakresie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, charytatywnymi i opierającymi się na zasadach wolontariatu

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie pielgrzymek, wycieczek, konkursów, konferencji, czuwań i spotkań oraz imprez promujących wartości i kulturę chrześcijańską (koncerty, przedstawienia teatralne itp.);
 • wydawanie kalendarzy, publikacji, plakatów, broszur, ulotek itp.;
 • tworzenie mediów elektronicznych i współpracę z już istniejącymi oraz prowadzenie blogów i stron internetowych;
 • wspieranie organizacyjne wspólnot i instytucji kościelnych w realizacji ich zadań;
 • pomoc na zasadach wolontariatu (udzielanie porad prawnych, korepetycje, sprzątanie, opieka nad dziećmi i chorymi itp.);
 • organizowanie zbiórek pieniężnych, rzeczowych i żywnościowych;
 • organizowanie imprez sportowych (np. spływy kajakowe, rajdy rowerowe i piesze)

Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.